Polityka prywatności

Polityka Ochrony Danych - Prywatność i bezpieczeństwo danych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, iż począwszy od dnia 25 maja 2018 roku:

W momencie, gdy rozpoczniesz proces rezerwacji drogą mailową dane w postaci Twojego adresu email zostaną zapisane.
Strona zapisuje pliki cookies.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest firma SnowDeer z siedzibą w Pewli Małej, ul. Świerkowa 51 będąca właścicielem strony skiturykorbielow.pl
W sprawach przestrzegania ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wypożyczenia sprzętu sportowego.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
Dane osobowe przechowywane będą przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także w celach:
• Zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• Statystycznych i archiwizacyjnych,
• W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Do Pani/Pana danych oraz danych Pani/Pana dziecka mogą też mieć dostęp podwykonawcy, z którymi Administrator ma podpisane umowy (podmioty przetwarzające).
Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
• Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• Prawo do przenoszenia danych;
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja obowiązuje od 24.10. 2018 roku.